Αρχική » ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύμφωνα με:
1. Το ΠΔ 422/1981 «Περί Κωδικοποιήσεως των περί Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων διατάξεων», άρθρα 21-31,
2. Τον Οδηγό-Πίνακα Κρατήσεων υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ.,
3. Το ΠΔ 109/2018 «Οργανισμός Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)», άρθρο 7, παρ. στ΄,
4. To ν. 4488/2017, άρθρο 19,
5. Τις Υπηρεσιακές Εγκυκλίους του Μ.Τ.Π.Υ.


Το Τμήμα Εξωτερικών Ελέγχων του Μ.Τ.Π.Υ. διενεργεί επιτόπιους ή/και εξ αποστάσεως ελέγχους σε διάφορους φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Δήμους, κλπ προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Ταμείου, με την ορθή κράτηση και απόδοση των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων.


Στόχοι

Η επίτευξη του προορισμού του Ταμείου βασίζεται στην διασφάλιση και τον έλεγχο των εισροών και των εκροών του. Τα έσοδα του Ταμείου σήμερα προέρχονται από τις καταθέσεις των μετόχων του και από τη διαχείριση της περιουσίας του, ενώ μέχρι και τις 31/12/2014 και από τους πόρους επί δαπανών των διαφόρων Υπουργείων και των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς επίσης και μέχρι 31/12/2014 και από τις πρόσθετες αμοιβές των μη μετόχων.
Επισημαίνεται ότι ο Ν. 3863/2010 προβλέπει ότι ο υπολογισμός του μερίσματος θα είναι ανάλογος των καταθέσεων εκάστου μετόχου. Συνεπώς η μη παρακράτηση και απόδοση των καταθέσεων θα έχει ως αντίκτυπο στον υπολογισμό του μερίσματος, ενώ η διασφάλιση των εσόδων του Μ.Τ.Π.Υ., δίνει τα εχέγγυα για την πραγμάτωση του σκοπού του και την εξασφάλιση παροχής μερίσματος στους μετόχους-μερισματούχους.

Δράση

 • Η διενέργεια επιτόπιων στην έδρα της υπηρεσίας ή/και εξ αποστάσεως ελέγχων για την παρακολούθηση ορθής παρακράτησης και απόδοσης των καταθέσεων των μετόχων του Ταμείου.
 • Σύνταξη Εκθέσεων με τα αποτελέσματα από τα ευρήματα των διενεργηθέντων ελέγχων, καθώς και τις διαπιστώσεις – συμπεράσματα για την ορθή παρακράτηση και απόδοση ή όχι των νομίμων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων.
 • Σύνταξη ενημερωτικών σημειωμάτων ή εγκυκλίων για την επίλυση προβλημάτων σχετικά με την παρακράτηση και απόδοση των καταθέσεων των μετόχων.
 • Παρακολούθηση και έλεγχος των εσόδων του Ταμείου, σε συνεργασία με το Τμήμα Παρακολούθησης Κρατήσεων για καθυστερήσεις και προβλήματα που παρουσιάζονται στην απόδοση των καταθέσεων και κρατήσεων.
 • Ενημέρωση των αρμόδιων ελεγκτικών Υπηρεσιών του Δημοσίου (όπως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας), με τις διαπιστώσεις και παραλείψεις, όπως προκύπτουν από τους ελέγχους.

Ελεγχόμενες υπηρεσίες

 • Δημόσιες Υπηρεσίες (κεντρικές και περιφερειακές)
 • Ν.Π.Δ.Δ.
 • Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (Α.Δ.Α.)
 • Περιφέρειες
 • Δήμοι
 • Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου

Διαδικασία ελέγχου

Η ελεγκτική διαδικασία ενεργοποιείται με το ΠΔ 109/2018 «Οργανισμός Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων», αρ. 7 παρ. στ΄.:

«στ) Αρμοδιότητες του Τμήματος Εξωτερικών Ελέγχων:

στα) Ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας για τη διενέργεια και απόδοση των κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.

στβ) Η διενέργεια επιτόπιου ή εξ αποστάσεως ελέγχου σε υπηρεσίες, φορείς και νομικά πρόσωπα του δημοσίου σε όλη την επικράτεια.

στγ) Η σύνταξη εκθέσεων αποτελεσμάτων με προσδιορισμό οφειλής και τόκων του ελεγχόμενου φορέα από τυχόν μη παρακράτηση και απόδοση των νομίμων κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. και ο προσδιορισμός οφειλής των μερισματούχων, πρώην υπαλλήλων του ελεγχόμενου φορέα από τυχόν μη παρακράτηση και απόδοση των νομίμων κρατήσεων τους υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.

στδ) Η σύνταξη εκθέσεων υπηρεσίας επί ασκηθείσας προσφυγής ή αγωγής επί καταλογισμών, με διαβίβαση φακέλου στα αρμόδια Δικαστήρια και η παρακολούθηση των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί των σχετικών υποθέσεων.

στε) Η ενημέρωση σχετικά με την αναγκαιότητα έκδοσης εγκυκλίων προς τους εκκαθαριστές του Δημοσίου και ΝΠΔΔ.

στζ) Η προετοιμασία έκδοσης χρηματικού εντάλματος για κάλυψη δαπανών ελέγχων εκτός έδρας σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα.

στη) Η συνεργασία και η διενέργεια κοινών ελέγχων με άλλα ελεγκτικά σώματα και φορείς της Δημόσιας Διοίκησης κατά περίπτωση.»

Μετά την πάροδο προθεσμίας ενός μηνός από την κοινοποίηση των ευρημάτων του ελέγχου, και εφόσον δεν έχουν υποβληθεί στο Μ.Τ.Π.Υ. παρατηρήσεις ή ενστάσεις επί των ευρημάτων του ελέγχου, αποστέλλεται η Έκθεση Ελέγχου και η αρμόδια Διεύθυνση υποβάλλει στο Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. εισήγηση για την έγκριση των αποτελεσμάτων του ελέγχου και τον καταλογισμό της προκύπτουσας οφειλής.»

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

867326