Χρηματικές Διευκολύνσεις (Έχει ανασταλεί)

Συμπληρωματικά δύναται να παρέχονται στους μετόχους και μερισματούχους χρηματικές διευκολύνσεις (προεξόφληση μερίσματος, προεξόφληση σύνταξης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, δάνεια στους εν ενεργεία υπαλλήλους) ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Ταμείου και των επικρατουσών οικονομικών συνθηκών. Η παροχή χρηματικών διευκολύνσεων έχει ανασταλεί και για το έτος 2014 με απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου επειδή οι εισροές του Ταμείου από τις καταθέσεις των Μετόχων έχουν μειωθεί σημαντικά και δεν επαρκούν να καλύψουν τα διαρκώς αυξανόμενα μερίσματα, επειδή εξέρχονται της υπηρεσίας  μεγάλος αριθμός υψηλόμισθων μετόχων με υψηλές κρατήσεις και αφ έτερου επειδή οι κρατήσεις  που πραγματοποιούνται στους νέους μετόχους είναι μειωμένες γιατί προέρχονται από μικρό αριθμό χαμηλόμισθων νέων  μετόχων.

Προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά, κατεβάστε την απόφαση του Δ.Σ. περί αναστολής χρηματικών διευκολύνσεων για το έτος 2014 εδώ

Αντίστοιχες αποφάσεις είχαν ληφθεί και κατά τα έτη 2012 και 2013