ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

  • Συνοπτικός Διαγωνισμός, συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων και επιφανειών του κτιρίου του Μ.Τ.Π.Υ. επί της οδού Λυκούργου 12 στην Αθήνα» για ένα (1) έτος, ήτοι από 1/1/2020 έως 31/12/2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών:

29/10/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Δείτε την Διακήρυξη εδώ

  • Συνοπτικός Διαγωνισμός, συνολικού προϋπολογισμού 55.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου του ΜΤΠΥ επί της οδού Λυκούργου 12» για ένα (1) έτος, ήτοι από 1/1/2020 έως 31/12/2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών:

31/10/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Δείτε την Διακήρυξη εδώ